Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Mordy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKO–GMINNY OŚRODEK KULTURY W MORDACH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach reprezentowany przez Dyrektora, ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy, e-mail: kultura@mgokmordy.pl, tel.: 25 641 54 42.
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail:
inspektor.rodo@naticom.pl
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 • organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
 • tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
 • udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach;
 • kontaktu w sprawach związanych z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach; 
 • zawarcia i realizacji umów.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawartych umów;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w zakresie wyrażonej zgody dodatkowo prawo do usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach jest Pani Paulina Skrouba, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor.rodo@naticom.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

Patryk Kamiński
Dyrektor
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

 

Uwaga!

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny